Dyd İnşaat | Kat Karşılığı İnşaat Sözleşme Örneği 2
Kat karşılığı inşaat için gerekli olan inşaat sözleşme örneği
kat karşılığı, inşaat sözleşme örneği
454
page-template-default,page,page-id-454,ajax_fade,page_not_loaded,,no_animation_on_touch,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-dyd İnşaat,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive
 

Kat Karşılığı

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşme Örneği 2

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşme Örneği 2

KAT KARŞILIĞI iNŞAAT SÖZLEŞMESi TASLAĞI
MADDE 1·SÖZLEŞMENiN TARAFLARI:
Bir taraf………………………………………………………………………………………Ticari bulunan……………………………………………………………………………………….. Bu
hükümleri içinde “MÜTEAHHiT” olarak anılacaktır.)
ikametgahı sözleşme
Diğer taraftan ………………………………………………………………………………de ikametgahı bulunan …………………………….. ile …………………………………………………………… de ikametgahı bulunan ………•..•………….. (Bu sözleşme hükümleri içinde “ARSA SAHiBi” olarak anılacaktır.)
Aralarında aşagıda belirtilen koşullarda bir “KAT KARŞILIĞI iNŞAAT SÖZLEŞMESi” imzalayıp yürürlüğe koymuşlardır.
MADDE 2- SÖZLEŞMENiN KONUSU:
Arsa sahibine ait bulunan ………………………………………………………………………………………. yüzölçümlü arsa üzerinde, Müteahhit tarafından, imar durumuna ve Belediyece tasdik olunacak projesine ve işbu sözleşme ile ek’lerine, ………….. Belediyesinin imar Yönetmeliği’ne Bayındırlık Bakanlığı’nın Deprem Yönetmeliği’ne uygun olarak ve taraflar arasında …………………… oranında paylaşılmak üzere pay karşılığı inşaat yapılması ve bunun şartlarının tespiti bu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.
Yukarıda belirtilen inşaatın bedeli ………………TL olarak belirlenmiştir. Bu bedel taraflar arasında çıkacak bir uyuşmazlıkta, taraflara herhangi bir hak bahşetmediği gibi taşınmazın ve inşaatın gerçek bedeli olduğu yolunda da bir hak ve talep bahşetmez.
MADDE 3- iNŞAAT ÖNCESi iŞLEMLER VE YER TESLiMi:
3.1- Arsa sahibi gerek inşaat öncesi ve inşaat süresinde ve gerekirse inşaat sonrasında Müteahhit’in işbu sözleşme gereği üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için yapabileceği her türlü eylem ve işlemlerde Müteahhit’e yardımcı olmay ı kabul ve taahhüt eder.
3.2- Arsa sahibi, işbu kat karşılığı inşaat sözleşmesine konu arsa ile ilgili olarak gerek halihazırda mevcut olan ve gerekse arsa sahibinin kendilerinden kaynaklanan nedenlerden dolayı doğabilecek tüm tedbir takyidat, dava ve ihtilafların, sorunların kendisi tarafından çözüleceğini ve arsanın her türlü tedbir, yükümlülük ve takyidat’tan ari olmasını sağlamayı kabul ve taahhüt eder. Bu cümleden, arsa üzerinde inşaatın başlayabilmesi, engelsiz sürdürülebilmesi ve işbu sözleşmeden beklenen amacın gerçekleşmesi için arsa sahibiyle ilgili var olan ve olabilecek tüm dava ve ihtilaflar arsa sahibince halledilebileceği gibi müteahhit’in hissesine isabet eden kısımlar üzerine herhangi bir şekilde ve müteahhit’le ilgisi olmayan veya arsa sahibinden kaynaklanan nedenlerde müteahhit’in mülkiyetini zedeleyen, hissesine yükümlülük getiren inşaatının akibetini etkileyen tüm sonuçlardan da sorumlu olacak, bunları defedecek, kaldıracaktır. Böyle bir durumun söz konusu olması halinde sorunun ortadan kaldırılmasına kadar müteahhit dilerse inşaat işlerini durduracak bu hali seçtiğinde duran süre
sözleşmedeki inşaat süresine ilave edilecektir.
3.3- Müteahhit söz konusu taşınmaz üzerinde inşaata başlamadan önce inşaata başlamak için gerekli her türlü resmi onay ve izinleri almakla yükümlüdür. İnşaatın yapılmasıyla ilgili olarak tüm resmi dairelerle ilişkilerden, yasal izinlerin alınmasından elektrik, su alt yapı gibi hizmetlerin saglanması için
yasal merciiler, kamu makamları ve kamu hizmetleri temin eden dairelerle ilgili faaliyetlerde dahil
olmak üzere resmi kurumlar nezdin de yürütülmesi gerekli tüm faaliyetlerin koordinasyonu, takibi ve planlanmasından ve bu hususlar ile ilgili çıkabilecek her türlü ihtilafın çözümünden müteahhit sorumludur. Bu cümleden arsa sahibinin hissesine isabet eden kısımlar üzerine herhangi bir şekilde ve müteahhit’in kendisinden kaynaklanan nedenlerle arsa sahibinin mülkiyetini zedeleyen hissesine yükümlülük getiren inşaatın akibetini etkileyen tüm sonuçlardan sorumlu olacak, bunları defedecek, kaldıracak, mümkün olmadığı takdirde bunları arsa sahibine tazmin edecektir.
MADDE 4- PAYLAŞIM:
Bu sözleşme ile yapımı kararlaştırılan inşaat ve üzerine yapılacak arsa, taraflar arasında aşağıda belirtilen şekilde paylaştırılacaktır:
4.1- İşbu sözleşme ile yapılan inşaatın ve arsa payının ….. si Müteahhit’e ……… si Arsa sahibine ait olacaktır……………… paylaşım esas alınarak, mevcut ve muhtemel imar planı çerçevesinde 1 adet avan proje hazırlanmış ve bu projede taraflara ait olacak yerler (A- Müteahhit), (B-) olarak ayrılmıştır. Taraflar paylaşmayı sözleşme ekinde göstermiştir. Mecburi degişiklik olması halinde tasdikli projenin alınmasını izleyen 1 gün içerisinde (A) ve (B) nin hangi tarafa ait olacağına karar vererek bu esaslar
dahilinde tasdikli projede kendilerine ait yerleri belirleyeceklerdir. İşbu sözleşme eki olan avam
projedeki dagılım ekli tarafların mutabakatı dışında degiştirilemez.
4.2- Arsa sahibine ve Müteahhit’e ait yerlerin (bagımsız bölümlerin) arsa payı ……………….oranında olacak şekildedir. Ve taraflara ait bagımsız bölümler avam projede belirlenmiştir.
4.3- İleride inşaatın yapımı sırasında ve yapım müddeti içinde imar mevzuatının degişmesi ve sahir nedenlerle, inşaatta yapılacak degişiklikten sözleşmenin arsa sahibi aleyhine etkilenmesi söz konusu olamaz. Temel üstü ruhsatı alınmadan önce veya sonra olabilecek her türlü menfi imar degişikliği taraflar arasında hisse oranında paylaşılacaktır. Eğer taraflar degişikliler nedeni ile anlaşamaz veya mutabakat sağlayamazlar ise sözleşme karşılıklı olarak feshedilecektir. Müteahhit üzerine pay almış ise arsa sahibine iade edecek ve o ana kadar yapmış olduğu harcamalardan kesin olarak hiçbir hak iddia etmeyecektir.
4.4- İmar mevzuatına göre, bagımsız bölüm ilavesi söz konusu olduğu takdirde, bu bölümlerin inşaat masrafları da işbu mukavele gereği Müteahhit’e ait olacaktır. ‘
4.5- Bu madde çerçevesinde işte degişiklik olması durumunda toplam iş süresine eklenecek veya azaltılacak süreyi taraflar karşılıklı mütabakatla belirleyeceklerdir.
MADDE 5- MUTEAHHiTE ARSA PAYI DEVRi:
Arsa sahibinin maliki ve mutasarrıfı bulunduğu arsa üzerinde Müteahhit tarafından yapılacak inşaatın giderleri ile Müteahhit’in bu sözleşme ile yerine getirmek durumunda bulunduğu yükümlülüklerinin karşılığı olarak üzerine inşaat yapılacak arsa aşağıda yazılı işlerin bitimine kadar devredilmeyecektir. Müteaahhit kendi payına düşen dairelere tapuda satılamaz şerhi koyacak ve arsa malikleri buna uygun vekalet ve yetkiyi sözleşme imzalandığı tarihte müteaahit veya yetkilisine verecektir.
MADDE 6- ARSA SAHiPLERiNE VERiLECEK iPOTEK:
6.1- Müteahhit arsa sahibinden tapuda devrini hisse payını inşaatın aşağıda belirtilen kademeler ve
%’lere göre Müteahhit’in arsa sahibine yazılı talebi müteakip arsa sahibi tarafından kaldırılacaktır.
İnşaatın kaba ve duvar işleri bitiminde %40
İnşaatın ince işleri ve/veya daire tesliminde,bitiminde %40
İnşaata iskan ruhsatı alındığında %20

Kat irtifakı tesis edildiginde arsa payı üzerindeki ipotek bagımsız bölümlere oransal olarak dagıtılacaktır. Arsa sahibi Müteahhit’in satış işlemini ipotek kaldırma işlemini geciktirmeyecek ve kendisine bu konuda gelen talebi en gee 5 (beş) iş günü içerisinde yerine getirecektir.
6.2- Tarafların işbu sözleşmede vardıkları mutabakat neticesinde, tarafların herhangi birinin vefatı vukuu bulduğunda bu sözleşme mirasçılar tarafından devam ettirilicektir.
MADDE 7- PROJELER:
Mevcut imar durumunun …………… Belediyesinin imar yönetmeliğine ve Bayındırlık Bakanlığının Deprem Yönetmeliğine işbu sözleşme eki avan projeye teknik şartname ve mahal listelerine uygun projeler Müteahhit tarafından çizdirilip ait oldugu Belediyeye tasdik ettirilecektir. Bu projelerin tamamı (Mimari Projeleri, Elektrik Projeleri, TV, Telefon Tesisatı Projeleri, Kanal ve Isı yalıtımı projeleri v.b) ve tüm hesaplar Müteahhit tarafından tanzim ettirilerek tasdikli bir kopyası arsa sahibine verilecek ve
bedelleri de Müteahhit’e ait olacaktır. Mimari Projelerin hazırlanması ve tasdik ettirilmesi aşamasında
Müteahhit mimari projeyi arsa sahiplerine sundu ve arsa sahipleri onay vermiştir.
Onay verilen bu mimari proje uygulanacaktır. inşaatın yapımı aşamasında arsa sahiplerine ait kısımlarda müşterek ve genel alanlar ile cephelerde yapılacak proje ve malzeme degişiklikleri arsa sahiplerinin mütabakatına tabiidir.
MADDE 8- iNŞAATIN BAŞLAMASI:
Arsaya yönelik tüm sorunların giderildiği, arsa üzerindeki tedbirlerin kaldırıldığı 1,3.ve 5. maddede belirtilen hususların tamamlanıp , tamamı boş olarak Müteahhit’e teslimi ve emsale uygun mimari ve diğer projelerin tanzimi ile ilgili Belediye’den tasdiki ile birlikte inşaat başlayacaktır.
MADDE 9- iNŞAATIN YÜRÜTÜLMESi:
Müteahhit sözleşme konusu inşaatı, bu sözleşmenin ekini teşkil eden teknik şartname ve mahal listesi esaslarına uygun olarak yürütecek arsa sahiplerine ait kısımlarda ve genel teknik mekanlarda kullanılacak malzemenin Teknik Şartnameye göre seçimi ile renk ,desen, ebat ve benzeri hususların tayin ve tespitinde arsa sahibinin onayı alınacaktır.Tatbikat sırasında arsa sahibine ait kısımlarda müşterek ve genel alanlar ile cephelerde yapılacak proje ve malzeme degişiklikleri arsa sahibinin mutabakatına tabidir. Arsa sahipleri Müteahhit’in degişiklik önerileri ile ilgili kararı kendisine bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren 15(on beş) gun içinde Müteahhit’e bildirecektir. Arsa sahibinin degişiklik talepleri iskana mani olacak hüviyette olamaz. İmar mevzuatına ve tasdikli projeye aykırı olmamak ve iskana engel oluşturmamak şartıyla işbu sözleşme ve ek teknik şartname kapsamı dışında arsa sahibine ait kısımlarda arsa sahibi tarafından gerek dekorasyon, gerekse ihtiyaçlar sebebiyle tadilat veya malzeme degişikliği yapılmak istendiğinde talep edilecek değişiklikler veya eks ikler bedeli, ödeme şartları ve bu işlerin yapım süresi taraflar arasında karşılıklı olarak yapılacak mutabakat ile yapılır. Mevcut işler için belirlenen iş süresi sadece arsa sahibi tarafından talep edilen bu fazla işlerle degişikliklerin inşaatın diğer kısımlarının tamamlanmasını etkilemesi durumunda uzatılır. İnşaatın yürütülmesi esnasında arsa sahibi bildirimde bulunmak suretiyle inşaatta gerekli incelemelerde bulunabilir.Müteahhit, arsa sahibi veya arsa sahibinin yetkilendirdğgi kişilerin inşaata incelemeler yapmasına hiçbir şekilde engel olmayacak ve gerekli yardımlarda bulunacaktır.Ancak bu kişilerde bu tetkikler sırasında inşaatın yürütülmesine engel olmayacaklardır. Arsa sahibince görevlendirilecek kişiler iki kişiyi geçmeyecek ve mümkün olduğunca aynı kişilerden olması sağlanacaktır.
MADDE 10- iNŞAATIN SÜRESi VE UZATILMASI:
10.1- işlerin toplam süresi arsa sahibinin, arsay1 Müteahhit’e teslim etmesi sonrası temel üstü ruhsat alım tarihinden itibaren 14(ondört) aydır.
10.2- İnşaatın bitirilmesi ancak mucbir sebepler(savaş hali,sıkı yönetim,tabii afetler v.b gibi), olaylar ile
işbu sözleşmedeki istisnalar nazara alınarak uzatılabilir.Mucbir sebeplere ilişkin uzatmalar bir hafta içinde Müteahhit’çe Aasa sahibine bildirilir.
10.3- İmar mevzuatında degi şiklik olması, inşaata ilave yapılması söz konusu olduğu takdirde yapılacak ilave inşaatın durumuna göre inşaatın teslim süresi uzatılabilecektir.
MADDE 11- iNŞAATIN GECiKMESi:
Sözleşmenin 10.3 maddelerinde zikredilen haller dışında işin belirlenmiş süre içinde tamamlanmaması halinde Müteahhit başkaca bir husus söz konusu olmaksızın arsa sahiplerine aşağıda belirtilen koşullarla cezai şart ödeyecektir. inşaatın, işbu sözleşmede öngörülen süre ve en fazla 2 aylık ek süre uzatım halleri de dahil, öngörülen nihai süre içinde bitirilmemesi ve iskan işlemlerinin tamamlanarak arsa sahibine teslim edilmemesi halinde Müteahhit, arsa sahiplerine gecikme cezası olarak, arsa sahibine ait bağımsız bölümlerin kullanılması günün rayiçlerine göre en üst seviyede muhtemel alacagı bedelini gecikilen her ay için ödemeyi kabul etmiş tir. Bu madde hükümleri çerçevesinde bir gecikme cezasının ödenmesi Müteahhit’e bu sözleşme ve ekleri kapsamındaki taahhüt işlerini bitirmekten veya diğer yükümlülüklerini yerine getirme sorumluluğundan kurtarmaz. Müteahhit’in gecikmesi 2(iki) ayı geçer ise arsa sahibi bu cezayı alarak bekler. 6(altı) ay ı geçmesi halinde işbu sözleşme konusu işin tasfiyesini isteyebilir. Tasfiye halinde, Müteahhit’in yaptığı inşaatın değeri ve yaptığı masraflar Müteahhit’e ödenir.
MADDE 12- GiDERLER:
12.1- İnşaatla ilgili olmak üzere;
-Resmi dairelerden alınacak her türlü izin ve onaylar ile ilgili bilumum harçlar ve katkı payları ,
-Kat irtifakı tesisi ile ilgili her türlü harç ve masrafları,
-Her türlü proje yapımı bedeller,
-Müteahhit’in yükümlülüğünde olan inşaatın kontrollüğü, mimar ve mühendislik hizmet ve ücretleri,
-Her türlü yıkım ve yıkım artığı malzemelerin uzakla!ştırılması ile ilgili bedeller,
-İnşaatın her türlü giderleri,malzeme ve işçilik giderleri,
-Sosyal sigorta primleri ,
-İnşaat A11 Risk Sigortası, işveren mali mesuliyet sigortası ve 3. şahıs sigortaları,
-İnşaatın yapımı sırasında ve inşaat yapımı için kullanılacak elektrik ve su giderleri,
-Her türlü ipotek giderleri,
-Yapılacak bina için elektrik şebekesinin yeterli olmaması durumunda güç artırımı ,
-Yeterli şebekeyi ve trafonun temin edilmesi ile ilgili giderler,Müteahhit’e aittir.
12.2- inşaatla ilgili olmak üzere;
-Arsanın Müteahhit’e devir masrafları,
-İskan alımı sırasında belediyeye verilen emlak beyannameleri üzerinden alınması gereken harçlar,
-Sozleşmenin imzalanmasmdan sondaki arsa dahil,emlak vergileri,
-Cins tahsisi harçlar,
-Sözleşmenin damga vergisi masrafları, Müteahhit’e aittir.
12.3- Yer teslim tarihine kadar ki Emlak Vergisi ile arsanın teslim tarihine kadar alan elektrik,su,v.b gibi
tüm masraf ve giderleri arsa sahibine aittir.
12.4- Belirtilen kalemler dışında kalan giderlerle, Vergi, resim ve harçar yasaların düzenlediği şekilde taraflara ait olacaktır.
12.5- Taraflar sözleşme konusu için tamamen ikmaline kadar vergilere zam yapılması,yeni vergi ve resimler konulması, inşaat malzeme fiyatlarının artması veya azalması, nakliye ve işçi hakları ile ilgili yeni yükümlülükler getirilmesi vesaire nedenlerle ve her ne nam altında olursa olsun yükümlülüklerinde degişiklik talep etmeyeceklerdir.
MADDE 13- iNŞAAT GEREĞi SORUMLULUK:
13.1- İnşaat, Sosyal Sigortalar Kurumu nezrinde, Müteahhit adına kanun kapsamına alınacaktır. İnşaatta meydana gelebilecek iş kazalar dahil her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Müteahhit’e ait olacaktır. Bu sorumluluk inşaatın bitirilip teslimine kadar sürecektir.
13.2- Müteahhit üstlendiği işi sözleşme eki projelere ve şartnamelere uygun bir biçimde özenle yapmayı taahhüt etmiştir. Kullanılacak malzeme ve ekipmanın işçilik kalitesinin sözleşme ve ekleri hükümlerine uygun vasıfta olacağını Müteahhit garanti eder.Sözleşme ve eklerine uygun olmayan malzeme ve ekipman veya imalat arsa sahiplerinin yazlılı talimatı ile derhal iş yerinden uzaklaştırılacaktır.
13.3- Müteahhit işin bütün teknik gereklerini yerine getirmeyi kapsamındaki uygulama ve imalat projelerini fenni sorumluluğu ile beraber üstlenmeyi taahhüt etmiştir.
13.4- Müteahhit bu sözleşme konusu işlerdeki kusurlu imalat fenni, projeler ve şartnamelere aykırı uygulama, malzeme kusuru ve uygulama hatasından doğabilecek her türlü aksaklık, kaza gecikme ve zararlardan ve bunların hukuki, mali ve cezai neticelerinden sorumludur. Her türlü tamir ıslah ve yeniden yapım işlerini müteahhit bilabedel yapmak ile yükümlüdür.
13.5- Müteahhit sözleşme konusu işlerin tüm yönetim ve organizasyonundan sorumludur. Müteahhit tüm personelin ehliyetli ve vasıflı kişiler olduğunu garanti eder.
13.6- Müteahhit çalışmalarında gereken her türlü güvenlik tedbirini zamanında almak, yetenekli işçi ve personel çalıştırmak ve yürürlükteki işgüvenliği tüzüğü hükümlerini yerine getirmekle mükelleftir.
İşlerin ifası sırasında meydana gelebilecek her türlü kaza ve tazminatlardan dolayı kendi personeline ve arsa sahiplerine, 3. şahıslara ve daire ve müesseselere karşı doğrudan doğruya Müteahhit sorumludur. Müteahhit sorumluluğundan dolayı arsa sahibine rücu hakkı olmayacaktır.
İşbu sebeplerle doğrudan doğruya arsa sahibi aleyhine bir dava açılır ve de sonunda arsa sahibi maddi ve manevi tazminat ödemek zorunda kalırsa veya resmi makamlarca arsa sahibi aleyhine bir tazminat tahakkuk ettirilirse arsa sahibi Müteahhit’e müracaat ve rücu ederek ödediği bu tazminatı faiziyle birlikte kendisine ödenmesini talep eder. Müteahhit kusuruna bakılmaksızın bu hususta arsa sahibine karşı sorumlu olur. İşbu sözleşme gereği taahhüt edilen işte, iş güvenliği ile ilgili olarak her türlü teknik, cezai, mali ve hukuki sorumluluk müstakilen ve munhasıran Müteahhit’e aittir.
MADDE 14- VERGi- SiGORTA:
14.1- Müteahhit çalıştırdığı personelin yürürlükteki mevzuata göre vergi, sigorta primleri, işçilik ücretleri, tazminat ve masraflarını ve sözleşmenin ifası ile ilgili tüm vergi ve fonlarını ödemekle mükelleftir. Müteahhit kesinlikle sigortasız işçi çalıştıramaz. İş için beyan edilecek işçilik tutarından munhasıran Müteahhit sorumludur. Müteahhit taahhüdünü tamamlayıncaya kadar işbu sözleşmeyle ilgili olarak çalıştırılan tüm işçilere ait sigorta primlerini bildirgelerine uygun olarak ödediğine dair prim makbuzlarını arsa sahibine ibraz edecektir. ‘
14.2- Müteahhit kendisinin bu sözleşmeden doğan yükümlülük ve sorumlulukları sınırlamaksızın yapılacak işleri, işlere ait malzemeler ile demirbaşları, iş yerine getirilen donan1mı ile diğer techizatı ve malzemeyi herhangi bir sigorta şirketi ile anlaşarak sigortalayacak ve primlerini ödeyecektir.
14.3- Müteahhit bu sözleşme dolayısı ile kendisine düşen yükümülükler ile sorumlulukları Sınırlamaksızın, sözleşmenin yerine getirilmesi sırasında herhangi bir şahsa gelebilecek ölüm veya yaralanma ile (işler dışındaki) herhangi bir mala gelebilecek zarar veya hasara ilişkin sorumluluklarına karşl müteahhit gerekli sigortaları yaptıracak, primlerini ödeyecektir.
14.4- Müteahhit’e iş yerinde çalışmalar başlamadan önce, sözleşmenin öngördüğü şahıs sigortası ile işveren mali mesuliyet sigortası v.b sigortaların yaptırıldığının delillerini arsa sahiplerine bildirecek başlama tarihi izleyen 45 gun içinde sigortaların yaptırıldığını makbuzlarla birlikte arsa sahibine ibraz edecektir.
14.5- Müteahhit işlerin mahiyetinde, kapsamında ve gerçekleştirilme programındaki degişiklikleri sigortacılara bildirerek sigortaların sözleşme şartlarına uygunluğunu sürekli olarak sağlayacak gerektiğinde de yürürlükteki sigorta poliçelerini arsa sahibine ibraz edecektir.
14.6- Müteahhit, sözleşmenin öngördüğü bir sigortayı yaptırmaz ve devam ettirmez yahut poliçeleri
14.4 madde yer alan süre içinde arsa sahibine vermez ise o zaman bu sigortaları arsa sahipleri yaptırıp devam ettirerek bunun için gerekli primleri ödeyebilir ve bu şekilde ödediği miktarı borcu olarak Müteahhit’ten tahsil edecektir.
14.7- Müteahhit sözleşme ile yüklendiği sorumluluk kapsamı içerisindeki işlerde kendisinin taşeron veya 3.şahısların neden olduğu hasar ve ziyanın sigorta limitlerini aşması halinde geri kalan kısım ile ilgili olarak yasaların öngördüğü sorumluluk ve yükümlülüğü taşıyacaktır.
MADDE 15- GARANTi:
Müteahhit sözleşme konusu işi her türlü eksik ve kusurdan ari olarak zamanında teslim etmeyi ve iskan işlerini tamamlamayı garanti eder. Müteahhit taahhut ettiği için ifası sırasında, işler ve işlerin bünyesine girecek malzeme ve ekipmanlarla ilgili proje aplikasyon ve şartname gereklerine aykırı uygulamalar sonucu arsa sahibinin maruz kalabileceği karar, tazminat, mueyyide dava, masraf
hususlarında veya diğer konularda arsa sahibini tazmin edecektir.
MADDE 16- MUAMELELERiN TAKiBi VE SONUÇLANDIRMASI
İşbu sözleşmenin Tapu Sicil Müdürlüğü, Vergi Daireleri, ……………. Belediye Bakanlığı ve İmar Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Kurumu ile su, elektrik, telefon ve dogalgaz idareleri gibi tüm resmi merciler ve kurum ve kuruluşlar nezdinde gerektirdiği muamelelerin takibi–Müteahhit’e aittir. Bunu teminen arsa sahibi sözleşmenin imzalanmasını müteakip, Müteahhit’e veya Müteahhit tarafından uygun görülecek kişilere gereken yetki, vekaletname ve muvafakat nameyi verecektir.
MADDE 17- YÖNETiM PLANI
Muteahhit inşaat süresi içinde tüm üretim aşamasmda sevk ve idareden sorumlu olup, inşaatın bitiminden sonra idareyi site yönetimine devir edecektir.
MADDE 18- iHTiLAFLAR VE SOZLEŞMENiN FESHi
18.1- Taraflar biri sözleşmeyi ihlal eder, sözleşme geregi yükümlülüklerini yerine getirmez ve bunda
ısrarlı olursa taraflar fesih şartlarında anlaşmak üzere bu sozleşmeyi, karşılıklı anlaşarak feshedebilirler.
18.2- Taraflar arasında ihtilaf dogması durumunda, sozleşme ile ilgili ihtilafların hali için taraflarca bir çözüm bulunamaması halinde ……………………… Mahkemeleri ve içra Daireleri yetkilidir.
MADDE-19- SOZLEŞME EKLERi
Aşağıda belirtilen dokümanlar birbirini tamamlayıcı nitelikte olup,sözleşme eklerini teşkil etmektedir. a) Muteahhit ve Arsa Sahibinin istegine baglı olarak, taraflara ait yerlerin gosterildigi avam proje,
b) lnşaatın genel ve teknik niteliklerini tespit eden Teknik Şartname, ve mahallistesi,
c) Cap
MADDE-20- SON HÜKÜMLER
20.1- Taraflar iş bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini, digerinin muvafakati olmaksızın devredemez. Muteahhit inşaatın belli kısımlarını serbestçe tayin edecegi 3. şahıslara taşeron firmalara kendi kontrolu altında yaptırabilir.
20.2- Müteahhit teknik şartname dahi I li nde, Arsa sahibine verecegi bölümlerle, kendi bölümleri arasında işçilik, malzeme ve donanım bakımından tam eşitlik saglayacaktır.
20.3- Taraflar birbirlerine karşı şufa haklarını kullanmayacaklarını karşılıklı olarak peşinen kabul ve taahhut ederler.
20.4- Yapının gözüken yerlerine ……………………………………………………..levhaları konabilir.
20.5-Taraflar söz konusu projenin adı ile ilgili olarak ilerleyen zamanda müştereken mutabakat saglayacaklardır.
20.6- Taraflar giriş bölümünde yazılı alan adreslerine yapılan tebligatları kanuni adresine yapılmış olarak kabul edeceklerdir. Burada yazılı adres dışında başka bir yeri yasal ikametgah olarak belirleyecek olurlar ise bu hususu karşı tarafa derhal yazılı olarak bildireceklerini aksi takdirde onceki adrese çıkarılacak her türlu tebligatın kendilerine yapılmış yazılı tebligat sayılacagını kabul ve taahhüt ederler.
20.7- İşbu sözleşme taraflardan birinin tek taraflı irade başvurusuyla ilgili Tapu Mudurlugune şerh ettirilebilir.
20.8- Arsa sahiplerinin iş bu sözleşmeden müteahhit’e karşı olan sorumlulukları, birlikte ve/veya ayrı ayrı müştereken ve/veya muteselsilindir. Arsa sahibinden birinin (veya birkaçının) müteahhit’e karşı olan sorumlulugunu, yukumlulüğünü yerine getirmesi ancak digerlerini (veya digerinin) yerine getirmemesi, arsa sahibinin yukumlülüklerini yerine getirdikleri anlamına gelmez.
20.9- Yirmi maddeden ibaret iş bu sözleşme ………………… tarihinde …………… tarafların iradelerine uygun olarak kabul ve imza edilmiştir.
ARSA SAHiBi MÜTEAHHiT FiRMA