Dyd İnşaat | Kat Karşılığı İnşaat Yapım Teklifi
Kat Karşılığı için gerekli olan örnek İnşaat Yapım Teklifi
Kat Karşılığı İnşaat Yapım Teklifi, kat karşılığı, inşaat yapım teklifi
429
page-template-default,page,page-id-429,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-dyd İnşaat,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive
 

Kat Karşılığı

Kat Karşılığı İnşaat Yapım Teklifi

Kat Karşılığı İnşaat Yapım Teklifi

İstanbul ili, Kadıköy İlçesinde kayıtlı bulunan mevcut binanızın yıkılarak yerine ekte sunduğumuz mukavele şartlarında yeni bir bina yapma teklifimiz bilgilerinize sunulmuştur.

Mevcut imar durumu şartlarına göre zemin +10 katlı, toplam 22 adet daireden oluşan bir bina yapılacaktır. Toplam 17 (on yedi) adet daire arsa sahiplerine, 5 adet daire ve zemin dükkan yüklenici firmaya ait olacaktır.Dairelerin hepsi aynı malzeme ve kalitede yapılacaktır.

İşin süresi yapı ruhsatı alındığından itibaren 15 (on beş) aydır.
Tarafınızdan düzenlenmiş herhangi bir şartname varsa veya vermiş olduğumuz şartnamede farklı talepleriniz varsa değerlendirme yapılabilir.

Not: Projedeki hesaplar 878m2 arsaya göre yapılmıştır.

EKLER:

1. Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi
2. İnşaat Teknik Şartnamesi
3. Kat planları ve projeleri

DÜZENLEME ŞEKLİNDE GAYRİMENKUL
SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

1) TARAFLAR

Yüklenici: DYD İNŞAAT

Arsa Sahipleri: İstanbul ili, Kadıköy ilçesi,Bostancı Mahallesi Prof.Dr.Ali Nihat Tarlan Cad.No:48 de bulunan Pembe Köşk Apartmanı Sakinleri

2) SÖZLEŞME KONUSU

İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, 700 ada 8 Parselde bulunan mevcut binanın yıkılarak yerine Kadıköy Belediyesinin vereceği imar durumuna ve taraflarca onaylanıp imzalanan proje ve teknik şartnameye uygun olarak işbu sözleşme esasları dairesinde yeni bir konut binasının yapılmasıdır.

3) İNŞAATIN GENEL ÖZELLİKLERİ

Mevcut bina yıkım ruhsatı ile gerekli önlemler alınarak yıkılacak, yerine Kadıköy Belediyesi’nin vereceği imar durumuna göre projelerine uygun yeni bir bina yapılacaktır. Yeni bina, 1 (bir) adet bodrum kat, 1 (bir) adet zemin kat ve 11 (on bir) adet normal kat olarak sözleşme ve projeye uygun olarak inşa edilecektir. Kat malikleri kendi bağımsız bölümlerinde, teknik şartnameden farklı işler veya malzeme kullanılmasını isterlerse, bunun fark bedelini peşin olarak yükleniciye ödeyeceklerdir. Arsa sahipleri herhangi bir malzemeyi bizzat satın alarak bedelinin yüklenici tarafından ödenmesini talep edemez. Ancak dairesinde, kullanımında kesinlikle vazgeçtiği bir malzeme veya kullanmasını istediği farklı bir malzeme olur ise, yüklenicinin bu malzemenin alımını yapmamış olması ve inşaat programını aksatmaması şartı ile sözleşme imzalanmasından itibaren 15 gün içerisinde bu isteğini yükleniciye yazılı olarak bildirmelidir.

4) YAPILACAK BİNANIN TARİFİ

Yürürlükteki imar mevzuatına uygun olarak yapılacak bina;
Bodrum Kat: Kapalı Otopark – Sığınak – Su deposu – Hidrofor – Binaya ait özel depo
Zemin Kat : İş yeri
Normal Kat: 11 (on bir) kat ve 22 (yirmiiki) adet daireden oluşacaktır.

5) İŞİN TANIMI

Yüklenici sözleşme tarihinde, sözleşme ile birlikte arsa sahiplerinden alacağı vekâletname ve muvafakatnameler ile arsaya yeni imar durumu alacaktır. Arsada zemin etüdü yaptıracak çıkacak sonuca göre binanın projelerini çizerek sözleşmenin eki olan projelere ruhsat alacaktır. Yeni deprem yönetmeliğinin istediği şartlar dâhilinde, özel yapı denetimi kontrolünde bina yapacaktır. Teknik şartnamede belirtilen sözleşme şartlarında ve zamanında inşaatı bitirerek binayı arsa sahiplerine teslim edecektir. Bu işler ile ilgili harcamalar ve bunları ödeyecek taraflar aşağıda belirtilmiştir.

a. Arsanın sözleşme tarihine kadar olabilecek tüm vergi harç ve borçları arsa sahiplerine aittir.
b. Binanın iskanı alınıncaya kadar emlak harçları hisseleri oranında yükleniciye aittir.
c. Dairelerin elektrik, su, doğalgaz, kablolu tv abonman depozit katılım harç ve vergiler kurulacak yeni kat irtifakında belirtilen daire sahiplerine aittir.
d. Yüklenici tüm tesisatların alt yapılarını daire içlerinde ve bina içinde tamamlayacaktır.
e. Yeni yönetmeliğe göre özel yapı denetimi ile ilgili ödemeler, bina sigortası, binanın yapımı ile ilgili harcamalar, ruhsatın alınması, kat irtifakının ve kat mülkiyetinin kurulması, iskanının alınması ve ipotekler ile ilgili harcamalar yükleniciye aittir.

6) İŞİN SÜRESİ

Arsa sahiplerinden her biri, sözleşme imzalandığı tarihten itibaren en geç 3 ay içerisinde binayı boş ve borçsuz olarak (Sözleşmeye uygun olarak tüm arsa sahipleri tarafından bina boş olarak yükleniciye İGDAŞ, AYEDAŞ, İSKİ, BELEDİYE, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ile ilgili olarak temiz kağıtlarının alınarak, Tapu kayıtlarındaki takyidatların, ipotek, haciz ve tedbir şerhlerinin kaldırılarak, hukuki sorunların sonlandığına dair belge ibraz edilerek, ayrıca 6306 sayılı kanuna göre binanın tahliyesi halinde ise son daire sahibinin işlemini bitirerek) yükleniciye teslim etmeyi kabul ve taahhüt ederler.

Bina boş ve borçsuz olarak teslim edildiği tarihten sonra en geç 3 ay içerisinde yüklenici temel ruhsatını alarak fiilen inşaata başlayacaktır. Dairesini zamanında teslim etmeyerek ve diğer nedenlerle işin zamanında başlamasına engel olan arsa sahipleri, yüklenicinin ve diğer arsa sahiplerinin bu yüzden maruz kalacağı kira kayıplarıyla beraber her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olacaklardır.

Yapı ruhsatı alındığından itibaren inşaat süresi toplam 15 (on beş) aydır.

7) SÜRE AŞIMI KURALI VE MÜCBİR SEBEPLER

Yükleniciyi işbu sözleşmeden doğan vecibelerini yerine getirmesinden alıkoyan; yangın, zelzele, su baskını gibi bilcümle tabii afetler ile grev, lokavt, savaş, isyan, ihtilal, dahili kargaşalık, sabotaj, halk hareketleri, arsa sahipleri ile ihtilaflı mahkeme, genel salgın hastalıklar gibi mücbir sebeplerle, idari ve adli makamlarca alınan ve inşaat faaliyetleri, park yerleri ve beton dökme işlemleri ile ilgili olarak inşaatın kısmen veya tamamen durmasına ve projenin uygulanmasına engel olan talimat ve kararlar nedeniyle geçen sürelerde Yüklenici bu sözleşme nedeniyle arsa sahiplerine karşı hiçbir şekilde sorumlu olmayıp, kaybedilen bu süreler inşaat süresine eklenecek, bu süreler için Yüklenici Arsa Sahiplerine kira ödemesi yapmayacaktır.
Ancak bu kararların kaldırılması ve inşaatın devamı için gerekli her türlü yasal müracaatlar Yüklenici tarafından yapılacak ve gerektiğin Arsa Sahipleri de yükleniciye yardımcı olacaktır.
Yüklenicinin ödeme güçlüğü veya onun kusurundan doğabilecek gecikmeler süre aşımına eklenemez. Arsa sahiplerinden dolayı inşaat süresinin uzaması halinde (teknik şartname haricinde talepte bulunulması, ihtilaf, uyuşmazlık, mahkeme veya binanın tahliye edilmemesi gibi v.s.) geçen süre inşaat süresine ilave olunur.

8) KAT İRTİFAKININ KURULMASI – GAYRİMENKUL HİSSELERİNİN DEVRİ – TEMİNAT İPOTEKLERİNİN KONULMASI VE FEKKİ

Binanın kat irtifakı arsa sahiplerinin yükleniciye vereceği vekaletnameler ile binanın temel üstü ruhsatı alındığında yüklenici tarafından kurulacak ve yükleniciye ait olacak bağımsız bölümlerin hisseleri tapuda devir edilecektir. Yüklenici ekteki projede belirtilen 5 adet bağımsız bölümü, Arsa Sahipleri ise kalan 17 adet bağımsız bölümü alacaklardır. Yükleniciye devir edilen tüm hisse ve bağımsız bölümlere 1. derece inşaat teminat ipoteği konulacaktır.

Bu ipotekler inşaat aşamasında aşağıdaki şartlarda kaldırılacaktır.

a) Binanın kaba inşaatı bitmesi ile Yüklenicinin istediği 2 (iki) adet bağımsız bölümün ipoteği kaldırılacaktır.

b) Binanın ince inşaatı bitmesi ile Yüklenicinin istediği 2 (iki) adet bağımsız bölümün ipoteği kaldırılacaktır.

c) İskanının alınarak arsa sahiplerine teslim edilmesi ile kalan son bağımsız bölümler 2 (iki) adet bağımsız bölümün ipoteği kaldırılacaktır.

Arsa Sahiplerinden biri, haklı sayılamayacak bir neden ipoteğin kaldırılmasına muhalefet eder ve ipotek kaldırılmazsa, bu sebepten dolayı Arsa Sahipleri Temsil Grubundaki kişiler Yüklenicinin uğrayacağı zarara karşılık günlük 1.000 (Bin) TL tazminat ödemeyi kabul eder. İpotek kaldırımı için Arsa Sahipleri Temsil Grubundaki kişilerin müşterek imzası yeterli olacaktır.

9) YÜKLENİCİNİN HARCAMALARI VE YAPACAĞI İŞLER

Yüklenici, arsa sahiplerinin vereceği vekaletnameler ile arsaya çap, röperli kroki, istikamet rölevesi ve yeni imar durumu alacak, arsaya zemin etüdü yaptıracaktır. Zemin etüdüne göre yeni yönetmeliğin şartları dahilinde projeler hazırlanıp onaylatılacaktır. Bina yeni deprem yönetmeliğinin istediği şartlar dahilinde yapılacaktır.
Yüklenici, Bayındırlık Bakanlığının yetki verdiği özel bir yapı denetim firması tarafından kontrol edilecektir. Bu konuda mali sorumluluk yükleniciye aittir. Arsa Sahipleri, dairelerini boş ve borçsuz olarak yükleniciye teslim edecek ve başka yükümlülük ve talepleri olmayacaktır. Binanın her türlü inşaat yapım, malzeme ve işçilik bedelleri yükleniciye aittir. Her türlü harçlar, noter masrafları, kat irtifakı kurulumu ile ilgili harcamalar, binanın S.S.K. ödemeleri ve stopajları yükleniciye aittir. Binada ki her türlü zarar ziyan, fiyat artışları, gerek binada meydana gelebilecek iş kazalarından doğacak her türlü zararlardan yüklenici maddi manevi sorumludur. Bina Yapı denetim kuruluşları tarafından kontrol edebileceği gibi arsa sahipleri inşaatı her safhada kontrol edebilecek yahut dilediğine ettirebilecektir. Kusurlu malzeme ve imalat arsa sahiplerinin yazılı ikazı ile iptal edilecek ve düzeltilecektir. Yüklenici inşaatta TSE standartlarında malzeme ile imalat yapacaktır. İnşaat tesliminden sonra kullanım hataları dışında meydana gelen her türlü arızadan yüklenici garanti süresi içerisinde bedelsiz onarım yapmakla sorumludur.

10) MALZEME VE İMALAT KONTROLÜ

İnşaatta kullanılacak tüm malzemeler ve bunların imalatı arsa sahipleri veya vekilleri tarafından her aşamada kontrol ettirebilecektir. Kusurlu malzeme ve imalat hataları arsa sahiplerinin yazılı ikazı ile iptal edilecek veya düzeltilecektir. Yüklenici inşaatta T.S.E. standartlarında malzeme ile imalat yapılacaktır. T.S.E. standardı olmayan malzemelerde Bayındırlık Bakanlığı genel şartnamesine uygun malzemeler kullanılacaktır.

11) ARSA SAHİPLERİNİN SORUMLULUĞU

Sözleşmenin imzalanmasından en geç 3 ay sonra Arsa sahipleri dairelerini boş ve borçsuz olarak teslim edecektir. Arsa sahiplerinin haksız yere yüklenicinin çalışmasını durdurması, gerekli vekaletname ve izinleri vermemesinden dolayı yüklenicinin uğrayacağı zarar ve ziyan arsa sahipleri tarafından yükleniciye ödenir. Bu zarar ve ziyan gerektiğinde yazılı olarak arsa sahiplerine bildirilecektir. Arsa sahipleri ayrıca yazılı şartlar tahakkuk ettiğinde yüklenicinin dairelerindeki ipotekleri mukavele şartlarında herhangi bir bedel talep etmeksizin zamanı geldiğinde kaldıracaktır. Yüklenici bu isteğini yazılı olarak arsa sahiplerine bildirecektir. İpotek kaldırma işlemi en geç 7 (yedi) gün içinde yapılmış olacaktır. Ayrıca bu düzenleme şeklinde inşaat sözleşmesi bütün bölümleri ile mirasçıları bağlar.

Arsa sahipleri inşaat kontrolü ve ipoteklerin kaldırılması için üç kişiden oluşan Arsa Sahipleri Temsil Grubu oluşturacaktır. Bu temsilciler, Arsa Sahiplerinden kendilerine verecekleri müşterek vekaletname ile sözleşme hükümleri çerçevesinde Arsa Sahipleri adına Yükleniciye ait hisselerin tapuda devri, ipotek tesisi ve konmuş ipoteklerin kaldırılması, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti tesis ve tesciline, kurulmuş ve kurulacak kat irtifakı ve mülkiyetini terkine, yeniden tesis ve tescile, her türlü ek ve tadilat projelerini tanzim ve imzaya iki kişinin müşterek imzasıyla yetkili olacaktır. Yüklenici, Temsil Grubu’nun işbu sözleşme açısından tüm Arsa Sahiplerini temsil ettiğini ve Kendisinin muhatabı olduğunu kabul eder.

12) ARSA SAHİPLERİNE KİRA BEDELLERİNİN ÖDENMESİ, TEMİNAT MEKTUBU VERİLMESİ

Yüklenici, sözleşmeye konu inşaatın teslimine kadar, Arsa Sahiplerinin her birine kira bedeli olarak aylık 1.500 TL(BinbeşyüzTL) ödeyecektir. Arsa Sahipleri sözleşmenin imzalanmasına müteakip en geç 90 gün içerisinde binalarını boş ve borçsuz olarak teslim edeceklerdir. Yüklenici binanın temel ruhsatının alınmasına müteakip 15 (on beş) ay içerisinde binayı teslim edeceğini taahhüt eder. Eğer inşaat süresi uzar, 15 (on beş) ayda bitirilemez ise Yükleniciye 3 ay ek süre verilir. Bu süre zarfında normal şekliyle kira ödemesi devam eder. Ruhsat tarihinden itibaren 18 aylık süre zarfında inşaat bitirilememiş ise Yüklenici Arsa Sahiplerine her ay 2.000TL (İkibinTL) kira ödemeyi taahhüt eder.
Kira başlangıç tarihi, sözleşmeye uygun olarak bütün Arsa Sahipleri tarafından bina boş ve borçsuz teslim edildiği gün veya 6306 sayılı kanuna göre bina tahliyesi halinde, son daire sahibinin işleminin bittiği ve taşınmazın tüm olarak Yükleniciye teslim edildiği gün olarak kabul edilecektir.

13) VERASET VE İNTİKAL DURUMU

Kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesinin imzalanmasını takiben işin teslim edileceği süre içerisinde sözleşme taraflarından birinin vefatı veya herhangi bir yasal nedenle ve/veya hukuken medeni ve yasal haklarını veya hükmi şahsiyetlerini kaybettikleri takdirde kazanılmış hak ve alacaklar mirasçılara intikal edeceği gibi, tarafların bu sözleşmede belirtilen süre içinde sorumluluklarını yerine getirmedikleri takdirde ödemekle yükümlü olacakları zarar ve tazminatlar da işbu sözleşme hükümlerine aynen uymak koşuluyla mirasçılar için de devam edecektir. Tarafların bu sözleşmede belirtilen süre içinde sorumluluklarını yerine getirmedikleri takdirde ödemekle yükümlü olacakları zarar ve tazminatlar da işbu sözleşme hükümlerine aynen uymak koşuluyla mirasçılar için de devam edecektir. İnşaatın süresinde imali ve İşin tam ve eksiksiz ikmali keyfiyeti de yükümlülüklerle aynı şekilde mirasçılara intikal edecektir. Veraset ve intikal vergisi açısından doğan hak ve mükellefiyetler ise sadece ilgili tarafça karşılanacaktır.

14) İŞ SAHASININ TEMİZLENMESİ

Yüklenici iş bitiminde iş sahasındaki inşaat atıklarını, molozlarını, makine ve ekipmanlarını kaldıracak, bahçe düzeni tamamlanmış olarak inşaatı arsa sahiplerine teslim edecektir.

15) BİNANIN TESLİMİ

Yüklenici inşaatı elektrik, su, doğalgaz, tv, klima hatlarını tesis eder binayı mukavele şartlarında bitmiş olarak arsa sahiplerine teslim eder. Elektrik, su, tv, doğalgaz, telefon gibi işlerin hatları dairelere kadar çekilecek, bunların dairelere bağlanması ile ilgili teminat, abonman, depozitoların ödenmesi daire sahiplerine aittir. Dairelerde ve binada kullanılacak malzeme ve tesisatın garanti belgeleri ve bu tesisatı monte eden ekiplerin ve servislerin telefonları daire sahiplerine ve bina yönetimine verilecektir.

16) ŞANTİYE BİNALARI – TAŞERONLAR – İNŞAAT İÇİN ELEKTRİK SU KULLANIMI

Yüklenici bina teslimine kadar kendisi için gerekli şantiye binasını kuracaktır. Yüklenici kullanacağı elektrik ve su masraflarını kendisi karşılayacaktır. Yüklenici şantiye güvenliğinden sorumlu olmakla beraber inşaatta taşeronlar çalıştırabilir. Bunların sorumlulukları yükleniciye aittir.

17) MALZEME SEÇİMİ DEĞİŞİKLİKLERİ

İnşaatta, daire içlerinde fayans, seramik, kapı, boya, elektrik, su, kalorifer aksesuarlarında teknik şartname dışı isteklerde, aradaki fark daire sahiplerine yazılı olarak bildirilecektir. Sözleşme imzalanmasına müteakip 15 (on beş) gün içinde daire sahiplerinden yazılı onay gelmediği takdirde şartnamede ki malzemeler kullanılacaktır. Daire sahiplerinin aradaki farkı kabul etmeleri durumunda daire sahiplerinin daireleri tercihleri doğrultusunda yapılacaktır.

18) YER TESLİMİ VE İŞİN SÜRESİ

İnşaat sahası mukavele tarihinden itibaren en geç 60 (altmış) gün sonra boş ve borçsuz olarak yükleniciye teslim edilecektir. Yüklenici ruhsat alındığı tarihten itibaren herhangi bir mücbir sebep (deprem, sel, doğal afetler vs.) olmadığı takdirde, 18 (on sekiz) ay içerisinde inşaatı tamamlayarak teslim edecektir. Anahtar tesliminden sonra en kısa zamanda yüklenici iskanı almakla yükümlüdür.

19) ANLAŞMAZLIK HALİ

Her türlü ihtilaflarda arsa sahibi ile yüklenici bir araya gelecek, çözüm için gayret sarf edecektir. Çözülmeyen ihtilaflarda Kadıköy Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

20) YÜKLENİCİYE İYİ NİYET HAKKI

Sunulan proje, dış cephe görseli ve teknik şartname ile ilgili tüm haklar yükleniciye aittir. Kat malikleri dışında 3. Şahıslarla paylaşılamaz ve sergilenemez.

İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- PROJELER ve KABA İNŞAAT

• Yeni binanın projeler imar durumunun verdiği en uygun olanaklar kullanılarak çizilecektir.
• Mimari, statik, tesisat belediye ve uygulama projeleri hazırlanacaktır.
• Çevre düzenleme ve alt yapı projeleri hazırlanacaktır.
• Mimari projelerde ruhsattan önce arsa sahiplerinin onayı alınacaktır.
• Arsa da zemin etüdü yapılacaktır.
• Anlaşma yapılan Yapı Denetim kuruluşunun incelediği projeye statik hesaplar, zemin raporları, beton numuneleri, ve demir sonuçlarına göre T.S.E. standartlarında Bayındırlık Bakanlığı şartnamesine uygun taşıyıcı karkas olan bina yapılacaktır.
• İnşaatta nervürlü demir ve C30 T.S.E. li hazır beton kullanılacaktır.
• Toprak altında kalan binanın temeli bohçalanarak, çift yüzlü perde duvarlar ile garaj üstü, suya karşı izole edilecektir.
• Binanın temel alt kotunda olmak şartı ile binanın temeline drenaj sistemi uygulanacaktır.

2- BODRUM KAT

• Binanın bodrum yan perdeleri betonarme olacaktır.
• Bodrum yan perdeleri dışarıdan sikalı harç ile sıvanacak üzerine likit membran uygulanacaktır. Dış yüzeyine koruyucu tabakalı plakalar ile korunacaktır.
• Bodrumda binanın atık sularını alan logarlar yapılacak ve buradan seviye kurtarmazsa moto pomp ile şebeke kanalına bağlanacaktır.
• Bodrum katında mekanik havalandırma, yangın söndürme sistemi, sensörlü aydınlatma sistemi ve uygun olan bir bölüme 25 tonluk bir su deposu yapılacaktır.

3- BİNANIN DIŞ CEPHESİ

• Binada dış cephe kaplama malzemesi olarak düz ve derzli sıva üzerine akrilik boya, compact laminant, seramik ve granit elemanları kullanılacaktır.
• Binanın dış cephesinde Mantolama sistemi uygulanacaktır. Extrude polystyren levhalarla ısı yalıtımı sağlanacaktır.(min density 26 olacaktır.)
• Dış cephe projesinin (hazırlanan görsellerinin) aynısı yapılacaktır.
• Fransız balkonların önündeki paslanmaz krom malzeme olacaktır. Poliform marka kullanılacaktır. Korkulukların önünde cam tabaka yer alacaktır. Cam renkli olacaktır.

4- ZEMİN KAT ve BİNA GİRİŞİ

• Zemin katta projesine uygun bina girişi yapılacaktır.
• Giriş kapısı paslanmaz metal, ahşap veya uygun kombinasyonu uygulanarak yapılacaktır.
• Bina girişleri granit malzeme ile kaplanacaktır.
• Bina girişinde dekoratif asma tavan ve sensörlü dekoratif aydınlatma uygulanacaktır.
• Giriş yan duvarlarında granit, dekoratif cam, ahşap veya uygun bir kombinasyon yapılacaktır.
• Görüntülü audio diafon sistemi konulacaktır.

5- SIVALAR ve DUVARLAR

• Dış duvarlar T.S.E. li malzemelerden yalıtım ve ısı yönetmeliğine uygun Ytong marka izo tuğla ile örülecektir.
• İç duvarlar 8.5 Ytong marka izo tuğla ile örülecektir.
• İç sıvalar alçı sıva veya katkılı çimentolu harç ile yapılacaktır.
• Çimentolu harç ile sıva yapılması durumunda duvarlarda boyadan önce saten alçı uygulaması yapılacaktır.
• Salon, oda ve koridor duvarları macunlu (saten alçı) subazlı boya, tavanları ise macunlu (saten alçı) plastik boya yapılacaktır. Tavanlarda kartonpiyer ve perdelik detayı uygulanacaktır.

6- ISI SİSTEMİ

• Binada ısı sistemi olarak doğalgaz kullanılacaktır. Her dairenin ısı sitemi bağımsız, KOMBİ sistemi olacaktır.
• Dairelere çekilecek doğalgaz hatları estetik açıdan değer kaybettirmeyecek şekilde düzenlenecektir.
• Dairelerde Termoteknik veya Demirdöküm panel radyatör kullanılacaktır.

• Panel radyatörler için çekilecek olan tesisat boruları 1. sınıf kalitede T.S.E. li Polipropilen boru olacaktır.
• Binanın cephesi özel sıva yapıldıktan sonra mantolama sistemi uygulanacaktır. Extrude Polystyren levhalarla ısı yalıtımı sağlanacaktır.(min density 26 olacaktır) Bunun üzerine 2 kat sıva çekilip boyası tamamlanacaktır.

• Binada Ahşap görünümlü PVC çift camlı doğrama yapılacaktır.

7- SOĞUK – SICAK – PİS SU SİSTEMLERİ

• Sıcak su tesisatı dairenin su tesisatı ile irtibatlı olan her bölümünde bulunacaktır.
• Binanın temiz su tesisatları T.S.E. li polipropilen borulardan olacaktır.
• Binanın bodrum katına 25 tonluk bir su deposu yapılacaktır. Su deposu su sızmalarına karşı izole edilip sıvanıp fayans ile kaplanacaktır. İç temizlik için PVC pencere yapılacaktır.
• Su tazyiki için Wilo marka hidrofor konulacaktır.

• Binada yangın söndürme için her bir katta yangın söndürme dolabı olacaktır.

8- ELEKTRİK SİSTEMİ

• Apartmanın uygun bir yerine ana tablo konulacak tüm dairelere ve kapıcıya ait elektrik sayaçları ile kolon sigortaları bu tabloda bulunacaktır. Bunlar dekoratif bir dolap içinde gizlenecektir. Bütün sigortalar w-otomatik sigorta olacaktır. Ayrıca hayat koruma ana şalterleri kullanılacak ve gerçek 0 topraklama yapılacaktır. Temelde bakır çubuk ve plakalar ile gerçek topraklama yapılacak zemin iletkenlik özelliği az ise zeminde iletkenliği arttırıcı malzeme takviyesi yapılacaktır.
• Siemens marka kablo ve otomatik sigorta kullanılacaktır.
• Dairelere yeteri kadar priz, topraklı priz ve anahtar takılacaktır.
• Binaya topraklama hattı çekilecektir.
• Elektrik saatleri bodrum katta saç dolap içine takılacaktır.
• Elektrik enerjisi dairelere trifaze olarak verilecek ve fazlar daire içinde dengeli olarak taksim edilecektir.
• Her daire için kaçak akım rölesi kullanılacaktır.
• Elektrik, priz ve lamba anahtarları Viko marka olacaktır.
• Kullanılan tüm malzemeler standartlara uygun T.S.E. li malzemeler olacaktır.

9- TELEVİZYON TESİSAT SİSTEMİ

• Dairelere 4 (dört) adet televizyon prizi konulacaktır.
• Çatıdan çanak ve uydu yayını için boş hat çekilecektir.
• Kablolu yayın sisteminin bağlanabilmesi için gerekli tüm tesisatlar yapılacaktır.
• Binanın dışına 4 adet kamera yerleştirilecek ve tv den izlenmesi için hat çekilecektir.

10- TELEFON ve GÖRÜNTÜLÜ DİAFON SİSTEMİ

• Her daireye 3 (üç) adet telefon hattı çekilecektir.
• T.S.E. live blandajlı çoklu kablo kullanılacaktır.
• Dairelere dış kapı görüntülü diafon sistemi yapılacaktır.

11- ASANSÖRLER

• Binaya projesine göre seçilmiş 8 kişilik çift hızlı, toplamalı, dijital göstergeli, paslanmaz çelik otomatik kapılı, 2 adet asansör tesis edilecektir. (Omak, Ersan veya Güneyler)
• Asansör kapıları tam otomatik olacaktır.
• Asansör kabininde aşırı yük tertibatı olacaktır.
• Asansörler garaj katına kadar inecektir.
• Asansör kabinleri paslanmaz çelik veya laminant kaplı olacaktır.
• Asansör tabanı granit malzeme olacaktır.

12- MERDİVENLER

• Binanın merdiven, sahanlık ve basamaklarında seramik malzeme kullanılacaktır.

• Merdiven korkulukları alüminyum malzemeden yapılacaktır.

• Merdiven boyunda sensörlü anahtarsız aydınlatma sistemi kullanılacaktır.

13- DOĞRAMALAR

• Binada ahşap görünümlü PVC çift camlı doğrama yapılacaktır.
• Doğramalarda Paşabahçe veya Şişecam marka ısıcam kullanılacaktır.
• Denizlikler granit, mermer veya prekast elemanlardan oluşacaktır.

14- DAİRE İÇ KAPILARI

• Daire iç kapıları pres mobilya kapı olacaktır, istenilen renkte boyanıp, cilalanıp takılacaktır.
• Kapı kolları ve menteşeleri paslanmaz sarı pirinç veya krom takılacaktır.
• Salon ve mutfak kapıları dekoratif camlı olacaktır.
• Daire giriş kapıları İmaj veya Kale marka çelik kapı takılacaktır.
• Daire giriş kapısının iç ve dış tarafı mobilya olacak, istenmesi halinde iç tarafı farklı bir renkte boyanabilecektir.

15- MUTFAKLAR

• Mutfak dolap projeleri çizilerek arsa sahiplerinin isteğine göre dolap imalatı yapılacaktır.
• Tezgah altı dolaplarının bir sırası çekmeceli olacaktır.
• Mutfak tezgahı ısıya dayanıklı laminant malzemeden yapılacaktır ve tezgah üzerine paslanmaz evye (Franke veya Dominox ) yerleştirilecektir. Dolap ebatları proje ile birlikte oluşacaktır.

16- YER ve DUVAR KAPLAMALARI

• Salonda ve yatak odalarında ahşap lamine parke döşenecektir. ( Dempar,Çamsan- Şerifoğlu Naturel 3 strip ) Arsa sahibi eğer başka bir malzeme isterse 50 TL/m2 üzerinde ki farkı yükleniciye ödeyerek yaptırabilir.
• Daire giriş holleri, koridorlar, mutfak, banyo, wc ve balkonlar, Vitra veya Çanakkale Seramik marka ile döşenecektir. Arsa sahibi eğer başka bir malzeme isterse 25 TL/m2 üzerinde ki farkı yükleniciye ödeyerek yaptırabilir.
• Daire giriş holleri, koridorlar, mutfak, banyo, wc ve balkonlar, Vitra veya Çanakkale Seramik marka ile döşenecektir. Arsa sahibi eğer başka bir malzeme isterse 25 TL/m2 üzerinde ki farkı yükleniciye ödeyerek yaptırabilir.
• Mutfakta tezgah arası Vitra veya Çanakkale Seramik kaplanacaktır. Arsa sahibi eğer başka bir malzeme isterse 35 TL/m2 üzerinde ki farkı yükleniciye ödeyerek yaptırabilir.
• Banyo ve wc duvarları Vitra veya Çanakkale Seramik kaplanacaktır. Arsa sahibi eğer başka bir malzeme isterse 25 TL/m2 üzerinde ki farkı yükleniciye ödeyerek yaptırabilir.

17- SIHHI TESİSAT ve VİTRİFİYE

• Banyoda Vitra, Visam veya Creavit marka asma klozet ve lavabo olacaktır. Küvet ve duş teknesi ise Vitra veya Sanicor markalarından biri olacaktır. Çamaşır muslukları ve taharet ara muslukları ECA marka olacaktır. Banyo, lavabo ve mutfak bataryaları Artema marka olacaktır.

18- OTOPARK ve ORTAK ALANLAR

• Otoparkta gerekli taze havayı ve yeterli tabii aydınlatmayı sağlayacak davlumbaz ve tavan penceresi yapılacaktır. Otopark zemininde yüzey sertleştirici uygulaması yapılacaktır. Garaj kapısı uzaktan kumandalı olarak yapılacaktır. Otoparkta yangın söndürme tertibatı yapılacaktır.

19- BAHÇE TANZİMİ

• İnşaat bitiminde, Müteahhit artıkları kaldırarak bahçeyi proje esaslarına uygun tarzda tanzim edecek ve bahçe duvarlarını, gerekli demir ve ahşap kapıları, korkuluklar yaparak teslim edecektir. Bahçe yeterli şekilde aydınlatılacaktır. Genel yerler ağaçlandırılıp çiçeklendirilecektir. Bahçeye sulama ve temizlik maksadıyla umumi su sayacına bağlı bir musluk konacaktır.

20- YANGIN TESİSATI

• Her kata kesme vanası, açma kapama lansi kauçuk hortumdan oluşan yangın dolabı konulacaktır. Her kata yangın detektörü monte edilecektir.

21- KLİMA TESİSATI

• Her daireye 1 adet klima tesisatı çekilecektir.